Opis projekta

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Opis projekta

Snažne porodice – snažna djeca

  • //volontiraj.ba/wp-content/uploads/2019/11/bih.jpgBosna i Hercegovina
  • Više od 6 mjeseci

Detalji projekta

Preventivnim projektom Snažne porodice – snažna djeca želi se doprinijeti povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo. Projekt je usmjeren na jačanje vještina porodica koje žive u izazovnim okruženjima, a baziran je na dokazima učinkovitosti (evidence-based). Mjerenja su pokazala da je program efikasan na način da unapređuje roditeljsko samopouzdanje i vještine za adekvatnu brigu o djeci, unapređuje ponašanje djece (smanjena agresivnost, emocionalne i poteškoće u ponašanju), povećava kapacitet roditelja i djece za nošenje sa stresom i doprinosi unapređenju mentalnog zdravlja svih članova porodice.

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE će pilotizirati projekt na području BiH koji je od 2010. implementiran u više od 30 zemalja svijeta od strane UN agencije UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes). Projekt se implementira u saradnji s JU Kantonalni centar za socijalni rad, KJU Porodično savjetovalište, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i SOS Dječija sela.

Cilj implementacije projekta je pružanje podrške nadležnim ustanovama i organizacijama koje se bave socijalnom zaštitom djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo, kako bi implementirale kvalitetne i inovativne mjere za povećanje socijalne uključenosti djece i porodica.

Projekt će se realizirati na dva nivoa:

1. Rad s djecom u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja kroz grupni mentorski rad s volonterima

Za rad s djecom će biti educirani i osnaženi volonteri i volonterke, studenti i mladi između 20 i 30 godina, koji će provoditi aktivnosti s djecom uzrasta od 6 do 15 godina. Volonteri će u svom radu imati kontinuirane monitoring sastanke i podršku od strane stručnjaka. Aktivnosti će se bazirati na potrebama, uzimajući u obzir mišljenje djece i fokusirajući se na djetetove jake strane.

2.  Rad s porodicama u riziku kroz osposobljavanje stručnjaka za promjenu inovativnih metoda u radu s porodicama

Edukaciju stručnjaka koji rade s porodicama u riziku će sprovoditi certificirani edukatori kako bi stručnjaci iz ustanova i organizacija program i stečeno znanje dalje inkorporirali u svoj svakodnevni rad s porodicama. U projekt će biti uključene porodice s djecom uzrasta od 8 do 15 godina.

Program se sastoji od tri komponente: sesije s roditeljima/starateljima, sesije s djecom i sesije s porodicom i zasniva se na jačanju i uvezivanju različitih segmenata društva (vladin i nevladin sektor, studenti/volonteri i djeca u riziku, porodice u riziku međusobno i sa stručnjacima u oblasti socijalne zaštite) kako bi se iskoristio socijalni kapital koji svaka od ovih grupa nosi i postigle održive promjene na polju socijalnog uključivanja djece i porodica u riziku.

Po okončanju sesija biće provedena evaluacija učinka programa na porodice u riziku koje su bile uključene, a rezultati evaluacije kao i osnovne spoznaje i naučene lekcije tokom implementacije projekta biće predstavljene kroz konferenciju za profesionalce iz oblasti socijalne zaštite.

 

Potrebna ekspertiza preduzeća