Info o organizaciji

  1. Home
  2. Bosna i Hercegovina
  3. Bijeljina
  4. Ostale informacije
employer

Detaljno o UG “Otaharin”

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ iz Bijeljine osnovano je u februaru 2005. godine sa ciljem unapređenja svih aspekata obrazovnog procesa Roma u BiH.

Prvobitno, naša ciljna grupa su bila romska djeca, ali se vremenom, u svrhu što potpunije i uspješnije integracije Roma u Bijeljini , ali i drugim dijelovima BiH, naš djelokrug rada i intervencija širio i sada možemo sa pravom reći da u svom radu obuhvatamo kompletne socijalno ugrožene porodice, kako romske, tako i neromske.

ALI, I DALJE, DJECA I NJIHOV NAJBOLJI INTERES JESU I OSTAJU JEDAN OD NAŠIH NAJVAŽNIJIH PRIORITETA U KOJE ULAŽEMO MNOGO TRUDA.

– Vizija Udruženja:
Bosna i Hercegovina kao odgovorno društvo u kojem su svi građani ravnopravni, a posebno obrazovno, socijalno i ekonomski isključene, marginalizovane i ranjive grupe.

– Misija Udruženja:
Povećanje stepena obrazovne, socijalne i ekonomske integracije i inkluzije ranjivih i marginalizovanih grupa, kroz profesionalan, posvećen i inovativan rad, prepoznatljivost i kredibilitet.

Ciljevi organizacije prema Statutu.

• Uključivanje Romske djece u obrazovni sistem u Bosne i Hercegovine;
• Podizanje svijesti o važnosti obrazovanja unutar Romske populacije;
• Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina, a posebno Romske populacije;
• Zaštita i promocija ljudskih prava;
• Organiziranje svih vrsta obrazovnog rada, informativnih aktivnosti i pružanja podrške učesnicima i korisnicima;
• Briga o zaštiti okoliša;
• Poticanje i razvoj kreativnih sposobnosti;
• Rad na poboljšanju zdravlja ljudi;
• Doprinos promociji i razvoju nevladinog sektora te stvaranje mreže širom zemlje, kao i na međunarodnoj razini;
• Razvoj i promocija kulturnih i sportskih aktivnosti;
• Humanitarne aktivnosti (materijal i savjetovanja);
• Podrška razvoju cjelokupnog društva;
• Podrška Romima i Romkinjama tokom školovanja;
• Organiziranje i aktivnosti za romsku djecu uključenuju u sistem školovanja;
• Organiziranje obrazovne, kulturne i sportski vannastavnih aktivnosti za romsku djecu;
• Organiziranje i vođenje seminara, predavanja, savjetovanja, radionica i drugih oblika obrazovanja za djecu, mlade i odrasle;
• Promotivne aktivnosti i kampanje (izrada plakata, brošura, časopisa, itd)
• osnaživanje veza i suaradnje sa školama i drugim obrazovnim ustanovama
• Slanje prijedloga, zahtjeva, žalbi institucijama i organima zaduženim kako riješiti određena pitanja u cilju pružanja individualne podrške korisncima;
• Pružanje materijalne i savjetodavne podrške drugim udružernjima, institucijama i pojedincima.

Ideja o socijalnom preduzeću za poljoprivrednu proizvodnju, koje bi bilo prekretnica u budućoj održivosti UG „Otaharin“ i njegovih programa za integrativnu socijalnu uključenost, razvijena je…

U cilju što sveobuhvatnije usluge, prvenstveno socijalno ugroženoj djeci školskog uzrasta, u oktobru 2014, u sklopu UG “Otaharin”, osnovan je Dnevni centar za djecu koja…