Info o organizaciji

  1. Home
  2. Ljudska prava i demokratija
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Medica Zenica

Udruženje „Medica“ Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja od 1993.godine, već skoro tri decenije djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjvijih kategorija u društvu. To su žene i djeca preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsko silovanje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima.
„Medica“ Zenica u svom dugogodišnjem radu je razvila pristup koji je sveobuhvatan, multidisciplinaran i interdisciplinaran shodno individualnim potrebama i participaciji preživjelih, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.
Naša misija je direktnim radom, preventivnim programima i zagovaračkim aktivnostima doprinijeti smanjenju i iskorjenjivanju nasilja i diskriminacije žena i djece, te osigurati njihovu jednakost u porodici i društvu.
Vizija „Medice“ Zenica je život žena i djece bez nasilja i diskriminacijeuz ravnopravno učeće u porodici i zajednici.
„Medica“ Zenica pruža sljedeće servise:
– Sigurna kuća –sklonište za žene i djecu dostupna 24/7
– Psihološko savjetovalište
– SOS telefon za žrtve nasilja u porodici9 – 1265
– Jedinstvena telefonska linija za podršku i pomoć preživjelim ratnog seksualnog nasilja i članovima njihovih porodica – 080 02 23 34
– Pravno savjetovalište
– Dječiji dnevni centar – sigurno mjesto za svako dijete
– Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje
– Rad na terenu
 Psihosocijalna podrška
 Pravna podrška
 Edukativno-preventivni rad

Nema aktivnih projekata