Info o organizaciji

  1. Home
  2. Mladi
  3. Ostale informacije
employer

Detaljno o Udruženje Mladi Volonteri

Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.

Misija Udruženja: Obezbjediti mogućnosti za edukaciju, građansku participaciju, humanitarno i volontersko angažovanje svih zaintersovanih osoba u kreiranju pozitivnih demokratskih promjena i društva sa jednakim pravima za sve.

Vizija Udruženja: Jačati, promovisati, osnaživati mlade i druge članove društva kao inicijatore demokratskih promjena i nosioce procesa kojima će se kreirati društvo jednakih prava i mogućnosti za sve u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
1.Pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada;
2. Usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, seksualne i druge diskriminacije;
3.Poduzima aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog život mladih;
4.Pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije;
5.Preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanje čovjekove okoline i unapređenje ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije;
6.Pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva organizovanjem raznovrsnih humanitarnih akcija i kroz podsticanje otvaranja javne (narodne) kuhinje;
7.Organizuje seminare, treninge, konferencije, razmjene i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova Udruženja;
8.Razmjenjuje iskustva sa istim ili sličnom udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
9.Pomaže u promociji i osnaživanju civilnog društva kao i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini:
10.Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ubrzanje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine članstvu Europske Unije;
11.Podržava procese razvijanja aktivne građanske svijesti i osnažuje demokratsko učešće građana;
12.Sarađuje sa jedinstvenim organima lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini radi unapređenja standarda građana i građanki;
13.Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje svojih članova.

Nema aktivnih projekata